Over ons


De stichting heeft als doel om archeologisch onderzoek in de ruimste zin van het woord, onder een zo breed mogelijk publiek, meer bekendheid te geven en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het maken van publieksvriendelijke boeken voor belangstellenden, amateurs en professionals om alle perioden van archeologisch onderzoek van de verre prehistorie tot de moderne tijd zo breed mogelijk toegankelijk te maken;
  • het maken van kinderboeken over archeologie;
  • het maken van lespakketten voor scholen;
  • het organiseren van archeologische themadagen waar een breed spectrum van deelnemers kennis kan nemen van de nieuwste ontdekkingen binnen de archeologie;
  • het deelnemen aan archeologische dagen om het werk van de stichting onder de aandacht te brengen
  • het subsidiëren van publicaties die onder de doelstelling van de stichting vallen;
  • het ontwikkelen van digitale toegangen tot archeologische informatie;
  • het aanvaarden en/of beheren van fonds(en) op naam met een eigen doelstelling, welke doelstelling in lijn ligt met de doelstelling van de stichting;
  • het beheren en besteden van gelden welke aan de stichting zijn geschonken.


Beleidsplan 2021-2025

Het beleid van de Stichting Promotie Archeologisch Onderzoek is gericht op het verwezenlijken van haar doelstellingen. Deze missie wordt waargemaakt door een breed scala aan activiteiten zoals verwoord in de doelstellingen. Het bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt besloten welke projecten ondernomen worden. Door corona is er op het vlak van congressen een pauze in het beleid gekomen.

Het beleidsplan voor 2021-2025 ziet er als volgt uit: Het Deventersysteem ofwel het Classificatiesysteem voor Laat- en Postmiddeleeuws Aardewerk en Glas wordt onderhouden en uitgebreid. Nadruk ligt op het genereren van een catalogus uit het systeem, het uploaden van pdf’s van catalogi en het introduceren van industrieel glas als categorie.

De BNA-dagen (contactdagen voor Belgische en Nederlandse middeleeuws archeologen en bouwhistorie) wordt onderhouden en gefaciliteerd. Door corona vallen de jaren 2020 en 2021 af.

Het Assembled Articles symposium wordt onderhouden en gefaciliteerd. Dit betekent dat er een symposium wordt georganiseerd zodra vanuit het veld hierom gevraagd wordt.

De stichting faciliteert publicaties. Speciale aandacht gaat de komende vijf jaren uit naar het thema leer, specifiek op het gebied van schoeisel (sandalen, trippen en laarzen) en kleding (lederen wambuizen).

Als follow-up van het grote koggenboek wordt een koggenkrant in tableau formaat gerealiseerd, specifiek voor musea en evenementen als sail. Dit verschijnt in drie talen. In samenhang daarmee wordt een wisselexpositie gemaakt voor Hanzesteden en steden die daar belangstelling voor tonen. De expositie zal bestaan uit drie vaste panelen over de Hanze en de koggen en een of twee panelen over de gaststad. Ook wordt een Hanzebord gemaakt naar analogie van het Ganzebord. Ansichtkaarten en posters zijn eventueel ook mogelijk.

De stichting wil archeologische onderwerpen toegankelijk maken via een reenactment tijdschrift.


Financiële basis

De Stichting heeft geen winstoogmerk, is afhankelijk van subsidies, donaties en legaten. Het dagelijks beheer wordt uitgevoerd door de penningmeester. De penningmeester legt op iedere bestuursvergadering verantwoording af voor het gevoerde beheer. Jaarlijks wordt ten behoeve van de financiële verantwoording een intern jaarverslag opgesteld.


Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk, maar kunnen wel in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding. Voor de werkelijk gemaakte onkosten kunnen zij een declaratie indienen.


Publicatie

Voor een bredere bekendheid van de stichting wordt een website onderhouden, waar alle relevante informatie over de stichting te vinden is. Periodiek wordt deze website geactualiseerd, mede op de punten waaraan voldaan moet worden als ANBI stichting.